• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Саопштење за медије ЈКП „Тржница“ Ниш

  • person
  • access_time 14.05.2019

Саопштење за медије ЈКП „Тржница“ Ниш поводом текста објављеног на порталу „Јужне вести“ дана 13.05.2019. године  под називом "Директор "Тржнице" купио софтвер за јавно предузеће од фирме у којој је такав софтвер продавао" преносимо у целости:

Саставни део Програма пословања ЈКП “Тржница“ - Ниш је План набавки за 2018. годину. Програм пословања усвојен је од стране надлежног органа.

У делу Програма пословања на страни 83, налази се НАБАВКА ОПРЕМЕ - ДОБАРА, а под тачком 2.9. предвиђена је позиција „софтвери за проширење информационог система“ на износ од 850.000,00 динара.

Прилог 1: извод из Плана набавке за 2018.год. ЈКП“Тржница“ Ниш;

У спровођењу Плана набавке, Служба јавних набавки је пре покретања поступка јавне набавке предметних добара, истражила тржиште, и закључила да предвиђена средства за ову намену су изнад износа који је потребан за куповину софтвера. У консултацијама са Информативно пословним центром, дошли смо до закључка да за конкретну набавку није потребно спроводити поступак јавне набавке из разлога што је вредност набавке испод минималног лимита по члану 39. Закона о јавним набавкама.

Прилог 2: одговор консултантске куће ИПЦ;

Набавка софтвера извршена је по члану 39. став 2, (На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000,00 динара, а ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000,000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе закона).

Очито је да је предузеће у свему поступило сагласно закону, а штитећи пословне интересе.

За конкретну набавку, ЈКП “Тржница“ - Ниш је била дужна да спречи постојање сукоба интереса, обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиво тржишне цене, а сагласно чл. 29 ЗЈН.

Постојање сукоба интереса је регулисано чланом 29. (сукоб интереса у смислу овог закона постоји , када однос представника наручиоца и понуђача може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке: 1. ако представник наручиоца или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача; 2. ако представник наручиоца и са њим повезано лице поседује више од 1% удела, односно акције понуђача; 3. ако је представник наручиоца или са њим повезано лице запослено или радно ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано).

Из предходног, недвосмислено можемо закључити да су наводи листа Јужне вести нетачни. У случају набавке софтвера није повређено начело сукоба интереса.

Што се тиче обезбеђивања конкуренције, ЈКП „Тржница“ - Ниш је у конкретном случају испоштовала и ово начело закона. У просторијама предузећа, у периоду пре конкретне набавке, на наш позив одржане су презентације софтвера потенцијалних понуђача, којима су присуствовали запослени који користе софтвер. Тек након одржаних презентација, на адресе потенцијалних добављача су послати позиви за учествовање у набавци по члану 39. став 2 ЗЈН.

Прилог 3: позиви потенцијалним понуђачима са њиховим маил адресама - позив 1 и позив 2

Оспоравајући наводе председника Коалиције за надзор јавних финансија, господина Добрашиновић Драгана, истичемо да су исти произвољни, те да нема елемената кршењу нормативних аката (законских као и подзаконских), којих је јавно предузеће у обавези да се придржава у свом пословању. За контролу и надзор јавног предузећа постоје државни органи који вршећи надзор над пословањем ЈКП “Тржница“ - Ниш, нису до сада утврдили нити изнели било коју неправилност у раду. Уколико председник поменуте коалиције сматра да постоје основане сумње, морао је да овакве своје наводе заснује на доказима, којима би евентуалне чињенице могао утврдити. Очито је да се у конкретном случају ради о произвољним наводима, који су у медије пласирани без претходне провере. У вези навода Добрашиновића да постоји „основана сумја“ нужно је да када се један медијиски портал, цитирајући овакве наводе, обраћа јавном мњењу појасни и разликује појам „основи сумње“ од појма „основане сумње“, те да исти не користи у контекст у којем нема елемената за тако нешто.

У циљу информисања јавности о пословању предузећа чији је оснивач локална самоуправа, нужно је да се свака врсте информције пре пласирања у јавност провери, имајући у виду да је реч о дугогодишњем комуналном предузећу које обавља делатност од општег интереса, а чији је оснивач град Ниш.

Због свега наведеног сматрамо примереним да је нужно да се портал Јужне вести као и господин Добрашиновић поводом оваквих информација извине како ЈКП “Тржница“ - Ниш тако и законском заступнику предузећа, Ђорђевић Горану.

ЈКП “ТРЖНИЦА“ - Ниш

ДИРЕКТОР

Ђорђевић Горан, дипл.инг.електонике

keyboard_arrow_left Претходна Наредна keyboard_arrow_right

Контакт инфо

Управа
  • Адреса: Ђуке Динића 4
  • Телефон: 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 515-048; 515-044
  • Факс: 018/ 257-525; 257-565;
Комерцијала
  • Адреса: Ђуке Динић 4
  • Телефон: 018/ 513-596

Горан Ђорђевић

Директор ЈКП

mail_outline
keyboard_arrow_up
item

din.